เกี่ยวกับเรางานบริหารพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการสนับสนุน การอำนวยความสะดวกการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และให้บริการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทางด้านงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีดังนี้

งานสารบรรณและธุรการ ดำเนินการด้านการรับ – ส่งหนังสือการติดต่อราชการกับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

งานจัดหา-จัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ การจัดทำข้อผูกพันในการซื้อ-การจ้าง การเช่า การตรวจสอบการซื้อ การจ้าง การเช่า การวางบิลเบิกจ่ายตามข้อผูกพัน ตลอดจนการวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน เพื่อเป็นแนวทางในการเร่งรัด แก้ไขปัญหาอุปสรรค เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้มากที่สุด ประเมินประสิทธิภาพตามการดำเนินงานตามแผน

งานซ่อมบำรุง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ด้วยเงินงบประมาณและเงินรายได้ และจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง

งานคลังพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ การรับ-จ่ายพัสดุ การจัดการงานคลังพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ เมื่อพัสดุหมดความจำเป็นใช้ในราชการ จัดทำบัญชีวัสดุ จัดทำทะเบียนใบเบิกและหลักฐานการรับจ่ายพัสดุ ประสานงานในการตรวจสอบวัสดุประจำปี การจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จัดทำทะเบียน/บัญชีวัสดุ การจัดทำทะเบียนใบเบิก การจัดเก็บเอกสารที่ดิน ที่ราชพัสดุ และหลักฐานการรับจ่ายครุภัณฑ์ การกำหนดและลงหมายเลขครุภัณฑ์

งานสวัสดิการบ้านพัก ดูแลการจัดการสวัสดิการบ้านพักของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนผังบ้านพักบุคลากร และจัดทำทะเบียนข้อมูลบุคลากรผู้พักอาศัย

งานยานพาหนะ มีหน้าที่ดูแลการจัดยานพาหนะของมหาวิทยาลัยในการไปราชการ การเบิกจ่ายน้ำมัน การตรวจสภาพซ่อมแซมรถยนต์ การต่อภาษีประจำปี ประกันภัยรถยนต์ และรายงานการใช้น้ำมันประจำเดือน