E-Service

แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มงานยานพาหนะ
แบบฟอร์มบ้านพัก แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
แบบฟอร์มอื่นๆ แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปีแบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เอกสาร Download
1). แบบฟอร์มเอกสารก่อนลงนามสัญญา [ Download ]
2). แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) [ Download ]
3). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แบบ บก.01-06 (กรมบัญชีกลาง กันยายน 2561) [ Download ]
4). ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP [ Download ]
5). รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส [ Download ]
6). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง [ Download ]
7). ใบเบิกพัสดุ [ Download ]
8). แบบสำรวจความต้องการใช้พัสดุ [ Download ]
9). ใบเสนอราคา [ Download ]


แบบฟอร์มงานยานพาหนะ

ลำดับ เอกสาร Download
1). แบบฟอร์มแจ้งซ่อมรถยนต์ชำรุด [ Download ]
2). ขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [ Download ]


แบบฟอร์มบ้านพัก

ลำดับ เอกสาร Download
1). แบบขอสิทธิพักอาศัยบ้านพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี [ Download ]


แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย

ลำดับ เอกสาร Download
1). แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย [ Download ]
2). แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย [ Download ]


แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

ลำดับ เอกสาร Download
1). รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี [ Download ]
2). แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี [ Download ]
3). แบบฟอร์มบัญชีวัสดุ [ Download ]
4). แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน [ Download ]


แบบฟอร์มอื่นๆ

ลำดับ เอกสาร Download
1). แบบฟอร์มรายละเอียดวัสดุคงทน [ Download ]
2). แบบฟอร์มยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ [ Download ]
3). แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ Download ]
4). แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ Download ]
5). แบบฟอร์มขอออกหมายเลขครุภัณฑ์ [ Download ]
6). แบบฟอร์มการส่งมอบครุภัณฑ์ แบบที่ 2 กรณีมีผู้รับมอบหลายคน [ Download ]
7). แบบฟอร์มการส่งมอบครุภัณฑ์ แบบที่ 1 กรณีมีผู้รับมอบเพียงคนเดียว [ Download ]
8). วิธีการแก้ไขรหัสงบประมาณ/แหล่งของเงินในระบบ e-GP [ Download ]
9). คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ Download ]