ค้นหาข้อมูล ปี

ลำดับ เอกสาร
1). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2567
[ อ่าน.. ]
2). ประกวดราคาซื้อชุดพลังงานทดแทน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
3). ประกวดราคาซื้อรัฐสภาจำลอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
4). ประกวดราคาซื้อระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาแก่นักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
5). ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Cross Plateform ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
6). ประกวดราคาซื้อชุดฝึกสมรรถภาพทางกาย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
7). ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบบริหารการสอบออนไลน์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
8). ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับออกแบบวางผังแปลงและตรวจสอบสุขภาพพืช ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
9). ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้สื่อประชาสัมพันธ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
10). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2567
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2567
[ อ่าน.. ]
11). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2567
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2567
[ อ่าน.. ]
12). ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาด 36,000บีทียู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
13). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
14). ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
15). ประกวดราคาซื้อชุดจอ LED สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
16). ประกวดราคาซื้อชุดแสดงผลสำหรับห้องเรียนคุณภาพ ผสมผสานการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน(Hybrid Learning) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
17). ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
18). ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
19). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเคมี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
20). (ร่าง) ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลข้อมูลแบบ Hyper Converged Infrastructure(HCI) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ร่าง TOR 2567
[ อ่าน.. ]
21). ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
22). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เชิงดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
23). ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
24). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
25). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
26). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
27). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
28). แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
29). ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
30). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ยกเลิกประกาศ 2567
[ อ่าน.. ]
31). ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
32). ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เชิงดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
33). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ยกเลิกประกาศ 2567
[ อ่าน.. ]
34). ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดโลหะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
35). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฮบริดจ์พร้อมศูนย์เครื่องมือบริการยานยนต์ (Quick Service) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
36). ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฮบริดจ์พร้อมศูนย์เครื่องมือบริการยานยนต์ (Quick Service) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
37). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
38). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
39). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2567
[ อ่าน.. ]
40). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2567
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2567
[ อ่าน.. ]
41). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกขับรถลากไฟฟ้าในคลังสินค้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
42). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ
[ อ่าน.. ]
43). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกขับรถลากไฟฟ้าในคลังสินค้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
44). ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
45). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 157 รายการ (497 ชิ้น)
- หมวด ขายทอดตลาด 2567
[ อ่าน.. ]
46). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
47). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
48). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
49). แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
50). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
51). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
52). รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2566
[ อ่าน.. ]
53). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
54). ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
55). ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567
[ อ่าน.. ]
56). (ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ร่าง TOR 2567
[ อ่าน.. ]
57). ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR )
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2566
[ อ่าน.. ]
58). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 102 รายการ (243 ชิ้น)
- หมวด ขายทอดตลาด 2566
[ อ่าน.. ]
59). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
60). การรับคืนหลักค้ำประกันสัญญาที่เป็นเงินสด
- หมวด 2566
[ อ่าน.. ]
61). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
[ อ่าน.. ]
62). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
63). ประกวดราคาซื้อระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
64). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
65). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
66). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566
[ อ่าน.. ]
67). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดควบคุมห้องเรียนและกระจายสัญญาณภาพอัจฉริยะ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
68). ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
69). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2566
[ อ่าน.. ]
70). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2565
[ อ่าน.. ]
71). ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทําร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกําหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
72). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
[ อ่าน.. ]
73). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2565
[ อ่าน.. ]
74). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2565
[ อ่าน.. ]
75). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2565
[ อ่าน.. ]
76). แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
[ อ่าน.. ]
77). รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2565
[ อ่าน.. ]
78). รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2565
[ อ่าน.. ]
79). ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
80). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
81). -ร่าง-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
82). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อตู้ดูดควันไอระเหยสารเคมี (ชนิดมีท่อ) ขนาด 4 ฟุต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
83). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบและติดตั้งเครื่องเย็นปรับอากาศพร้อมเครื่องมือตรวจสอบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
84). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 150 KG ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
85). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติพร้อมหุ่นยนต์แขนกลรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
86). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ยกเลิกประกาศ 2566
[ อ่าน.. ]
87). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดสำรวจระยะทางสิ่งก่อสร้างแบบไม่ทำลายเพื่อจำลองโครงสร้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
88). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ยกเลิกประกาศ 2566
[ อ่าน.. ]
89). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ยกเลิกประกาศ 2566
[ อ่าน.. ]
90). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษาหาระยะทางและรูปแบบเพื่อใช้สำหรับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
91). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
92). ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์การซึมผ่านของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์และยา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
93). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สาม Third Language Lerning ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
94). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกจำลองสถานการณ์ทางด้านภาษา Language simulation ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
95). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
96). ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเธียร์เตอร์ อาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
97). ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
98). -ร่าง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สาม Third language learning ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
99). ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบและติดตั้งเครื่องเย็นปรับอากาศพร้อมเครื่องมือตรวจสอบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]
100). ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติพร้อมหุ่นยนต์แขนกลรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2566
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 979 รายการ | จำนวน 10 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>