จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : ผลผู้ชนะ


ลำดับ เอกสาร
1). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
2). ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
3). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์เชิงดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
4). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการยานยนต์ไฮบริดจ์พร้อมศูนย์เครื่องมือบริการยานยนต์ (Quick Service) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
5). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
6). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกขับรถลากไฟฟ้าในคลังสินค้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2567
[ อ่าน.. ]
7). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการประกอบและวายริ่งในระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ
[ อ่าน.. ]
8). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดควบคุมห้องเรียนและกระจายสัญญาณภาพอัจฉริยะ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
9). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบและติดตั้งเครื่องเย็นปรับอากาศพร้อมเครื่องมือตรวจสอบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
10). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 150 KG ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
11). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติพร้อมหุ่นยนต์แขนกลรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
12). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดสำรวจระยะทางสิ่งก่อสร้างแบบไม่ทำลายเพื่อจำลองโครงสร้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
13). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษาหาระยะทางและรูปแบบเพื่อใช้สำหรับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
14). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พร้อมติดตั้งสระว่ายน้ำ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
15). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
16). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2566
[ อ่าน.. ]
17). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและรางระบบน้ำคณะวิทยาการจัดการ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2565
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
18). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาต่างประเทศ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
19). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
20).

tubidy If you like to hear some music and enjoy the music video, this is the place for you. tubidy Do you want to make a music library or a play
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565

[ อ่าน.. ]
21). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการอนดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
22). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
23). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบ Virtual Desktop Infastructure (VDI) สำหรับห้องเรียนศูนย์คอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
24). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและทักษาดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
25). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดสภาพผิวหนัง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
26). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการสอนช่วยเสริมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
27). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
28). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชุดคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
29). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์บริหารและจัดการการจราจรของข้อมูล (Bandwidth Management) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
30). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
31). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบันทึกการเรียนการสอนแบบ online ประจำห้องบรรยายรวม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
32). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสังคมยุคดิจิทัล (Smart Classroom) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
33). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดระบบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
34). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประสัทธิภาพการเผาไหม้ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
35). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าและอาร์กอน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
36). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
37). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดเครื่องต้นแบบเสมือนจริงด้วยระบบ Powder Material Fusion ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
38). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
39). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
40). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2565
[ อ่าน.. ]
41). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
42). ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2564)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
43). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาชุดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
44). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูโรงเรียนสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
45). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารที่ 2 ) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
46). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ (web application firewall) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
47). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิจัยอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
48). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมและพัฒนาสองกลฝังตัวกับอุปกรณ์ประยุกต์ระบบ Internet of Things (loT) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
49). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองการเรียนรู้แพลตฟอร์ม MCU ที่สามารถควบคุมได้โดยสมาร์ทโฟน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
50). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการลำเลียงสินค้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 237 รายการ | จำนวน 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>