จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : ผลผู้ชนะ


ลำดับ เอกสาร
1). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสนับสนุนห้องสมุดมีชีวิตในสังคมยุคดิจิตอล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
2). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
3). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการ IP Address (IPAM/DNS/DHCP) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
4). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบระบบเครือข่าย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
5). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
6). ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2563)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
7). ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2563)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
8). ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
9). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
10). ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
11). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
12). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด ผลผู้ชนะ 2564
[ อ่าน.. ]
13). ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประักวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
14). ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารสระว่ายน้ำ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
15). ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
16). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้อง AUDITORIUM 215 ที่นั่ง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
17). ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ Artculated Arm ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
18). ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
19). ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องบรรณารักษ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
20). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
21). ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่อความรู้ออนไลน์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
22). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการ การเรียนการสอน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
23). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วรอบมหาวิทยาลัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
24). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอนำเสนอมัลติมีเดีย (จอ LED) สำหรับอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
25). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาให้นักศึกษาและบุคลากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
26). ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแรม พร้อมห้องน้ำ และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
27). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องศึกษาแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
28). ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
29). ผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องดูดาวสำหรับการจัดการเรียนการสอน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
30). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้อง IP Camera ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
31). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดสูญญากาศ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
32). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดพัฒนาสารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
33). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
34). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
35). ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้อาคารภาควิชาพืชผัก ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
36). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
37). ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
38). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์และซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
39). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดทดลองโรงจักรต้นกำลังพลังงานไอน้ำขนาดเล็ก ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
40). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทดสอบสมรรถนะยานยนต์ชั้นสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
41). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการนิวแมติกส์เบื้องต้น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
42). ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องสมุดเด็กปฐมวัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
43). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
44). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
45). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทอดสูญญากาศ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
46). ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องกลั่นไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
47). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติก บริเวณบ้านพักทิศตะวันตก
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
48). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ชุดพัฒนาระบบเครือข่ายและเว็บแอพพลิเคชั่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
49). ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ Articulated Arm ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]
50). ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการออกแบบและจำลองสถานีการทำงานอุตสาหกรรมเสมือนจริง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ผลผู้ชนะ 2563
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 161 รายการ | จำนวน 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>