จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : ราคาà¸�ลาง


ลำดับ เอกสาร
1). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
2). ตารางแสดงวงเงินครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการบัญชี
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
3). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณชุดโสตเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอน
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
4). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ห้องส่งเสริมสุขภาพ
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
5). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
6). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องฝึกปฏิบัติการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
7). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
8). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องฝึกปฏิบัติการสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งแบบมืออาชีพ
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
9). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือหาค่าความร้อน
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
10). ตาราแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบบที่ 3
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
11). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์เครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอย
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
12). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณสารหนูและปรอทตกค้างในอาหารพร้อมอุปกรณ์
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
13). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะการสอน
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
14). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
15). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ห้องปฏฺิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
16). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์เครื่องวัดการเปิด-ปิดปากใบของพืช (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
17). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์เครื่องวัดศักยภาพน้ำในใบพืช
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
18). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
19). ตารางแสดงวงงเงินงบประมาณประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการเกษตร (ครั้งที่ ๒) (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
20). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
21). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ชุดย่อยตัวอย่างฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
22). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการเกษตร
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
23). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานห้องปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบ
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
24). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณชุดฝึกการออกแบบและจำลองระบบงานในอุตสาหกรรมฯ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
25). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณชุดฝึกห้องปฏิบัติการออกแบบและผลิตชิ้นงานอัตโนมัติ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
26). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ดีเซลและแก๊สโซลีนฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
27). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ชุดสื่อการสอนด้านการบริหารอาคารและทรัพยากรอาคารฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
28). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ชุดจำลองเรียนรู้การคัดแยกสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ระบบ RFID ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
29). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ชุดจำลองระบบจัดการด้านโลจิสติกส์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
30). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อชุดฝึกการควบคุมระบบแมคคาทรอนิกส์ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
31). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครุภัณฑ์ชุดฝึกเรียนรู้การจัดการคลังสินค้า
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
32). ตารางแสดงวงเงินงบงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หมวด ราคากลาง 2561
[ อ่าน.. ]
33). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างก่อสร้างลานกีฬารร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
34). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
35). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
36). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
37). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
38). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
39). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาซื้อชุดฝึกทดลองระบบออโตเมชั่นฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
40). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียฯ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
41). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนไทยรับรองฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
42). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
43). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีฯ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
44). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
45). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
46). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติงานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อ
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
47). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติงานพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
48). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างออกแบบเรือนไทยรับรอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
49). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างจัดทำทางเท้าบริเวณหอพักนักศึกษาและประชาสัมพันธ์
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]
50). ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- หมวด ราคากลาง 2560
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 73 รายการ | จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>