จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : à¹�ผนปà¸�ิบัติà¸�ารจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ เอกสาร
1). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
2). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
3). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
4). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
5). แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
6). แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
[ อ่าน.. ]
7). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
[ อ่าน.. ]
8). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
[ อ่าน.. ]
9). แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566
[ อ่าน.. ]
10).

tubidy If you like to hear some music and enjoy the music video, this is the place for you. tubidy Do you want to make a music library or a play
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2565

[ อ่าน.. ]
11). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
[ อ่าน.. ]
12). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
[ อ่าน.. ]
13). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
14). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ Web Application Firewall)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
15). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมี)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
16). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
17). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
19). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
20). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
21). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
22). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
23). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
24). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
25). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
26). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
27). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
28). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
29). ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
30). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
31). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
32). รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
33). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
34). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
35). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
36). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
37). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
38). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬากลาง
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
39). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
40). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
41). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
42). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอธิการบดี
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
43). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
44). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะครุศาสตร์
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
45). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
46). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
47). เปลี่ยนแปลงแผนก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (e-bidding)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
48). เผยแพร่แผนก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (e-bidding)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
49). เผยแพร่แผนปรับปรุงห้องเรียนอาคารภาควิชาคหกรรม
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
50). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 63 รายการ | จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>