จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ลำดับ เอกสาร
1). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
2). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ Web Application Firewall)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
3). ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมี)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
4). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
5). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
6). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
7). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
8). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
9). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
10). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
11). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
12). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
13). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
14). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
15). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
[ อ่าน.. ]
16). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
17). ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
18). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
19). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
20). รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
21). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
22). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
[ อ่าน.. ]
23). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
24). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
25). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างหลังคาสนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
26). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬากลาง
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
27). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาการจัดการ
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
28). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
29). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
30). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานอธิการบดี
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
31). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
32). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะครุศาสตร์
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
33). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
34). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
35). เปลี่ยนแปลงแผนก่อสร้างโรงเรียนสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (e-bidding)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
36). เผยแพร่แผนก่อสร้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (e-bidding)
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
[ อ่าน.. ]
37). เผยแพร่แผนปรับปรุงห้องเรียนอาคารภาควิชาคหกรรม
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
38). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
39). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
40). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
41). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
42). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
43). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างคณะมุนษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
44). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างสำนักวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
45). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
46). เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
47). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนสาธิต
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
[ อ่าน.. ]
48). เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
[ อ่าน.. ]
49). แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
[ อ่าน.. ]
50). ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 51 รายการ | จำนวน 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>