จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : หนังสือà¹�จ้งเวียน


ลำดับ เอกสาร
1). ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR )
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2566
[ อ่าน.. ]
2). ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
3). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2566
[ อ่าน.. ]
4). ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว198 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดทําร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกําหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
5). กค(กวจ)0405.2/ว645 ลว 21 มิถุนายน 2565 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว693 ลว 6 สิงหาคม 2564
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2565
[ อ่าน.. ]
6). การรับคืนหลักค้ำประกันสัญญาที่เป็นเงินสด
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2565
[ อ่าน.. ]
7). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การรับคืนหลักค้ำประกันสัญญาที่เป็นเงินสด
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
8). แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
9). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การจัดสวัสดิการบ้านพักและที่อยู่อาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2564
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
10). บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนมกราคม 2564
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
11). อัตราค่างานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
12). หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมนาการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับ เดือนธันวาคม 2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
13). หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับ เดือนธันวาคม 2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
14). ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
15). บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤศจิกายน 2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
16). บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์และบัญชีมาตราฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2564
[ อ่าน.. ]
17). แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
18). เผยแพร่บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ที่ มท 0201.2/ว4908 ลว. 24 ส.ค.63)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
19). บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง (นร 0108/ ว 5053 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
20). แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
21). บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง (มท 0201.2/ว6243 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
22). คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2562
[ อ่าน.. ]
23). คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2562
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 23 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1