จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : หนังสือแจ้งเวียน


ลำดับ เอกสาร
1). แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
2). เผยแพร่บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ที่ มท 0201.2/ว4908 ลว. 24 ส.ค.63)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
3). บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง (นร 0108/ ว 5053 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
4). แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 521 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
5). บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง (มท 0201.2/ว6243 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563
[ อ่าน.. ]
6). คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2562
[ อ่าน.. ]
7). คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2562
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1