จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)


ลำดับ เอกสาร
1). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
2). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
3). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
4). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
5). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
6). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
7). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
8). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
9). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2564
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
10). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
11). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
12). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2564
[ อ่าน.. ]
13). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
14). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
15). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
16). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
17). สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
18). สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
19). สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)
[ อ่าน.. ]
20). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
21). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2563
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
22). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2562
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
23). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
24). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2562
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2563
[ อ่าน.. ]
25). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
26). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนกรกฎาคม
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
27). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมิถุนายน
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
28). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤษภาคม
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
29). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนเมษายน
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
30). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
31). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
32). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนมกราคม
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
33). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนธันวาคม
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
34). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนพฤศจิกายน
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
35). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2562
[ อ่าน.. ]
36). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2561
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2561
[ อ่าน.. ]
37). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2561
[ อ่าน.. ]
38). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2561
[ อ่าน.. ]
39). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2561
[ อ่าน.. ]
40). สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2560
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1