จัดซื้อจัดจ้าง หมวด : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


ลำดับ เอกสาร
1). รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2563
[ อ่าน.. ]
2). รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2564
[ อ่าน.. ]
3). รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2563
[ อ่าน.. ]
4). รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2562
[ อ่าน.. ]
5). รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2562
[ อ่าน.. ]
6). รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2561
[ อ่าน.. ]
7). รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2561
[ อ่าน.. ]
8). รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2562
[ อ่าน.. ]
9). รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2560
[ อ่าน.. ]
10). รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2560
[ อ่าน.. ]
11). รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- หมวด รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2561
[ อ่าน.. ]


จำนวนรายการทั้งหมด 11 รายการ | จำนวน 1 หน้า : 1