ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียด

ราคากลาง

รายละเอียด

ขายทอดตลาด

รายละเอียด

1). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566

[ อ่าน.. ]
2). ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ประกวดราคา 2567

[ อ่าน.. ]
3). ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด e-Bidding 2567

[ อ่าน.. ]
4). (ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- หมวด ร่าง TOR 2567

[ อ่าน.. ]
5). ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว 159 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR )
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2566

[ อ่าน.. ]
6). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 102 รายการ (243 ชิ้น)
- หมวด ขายทอดตลาด 2566

[ อ่าน.. ]
7). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566

[ อ่าน.. ]
8). การรับคืนหลักค้ำประกันสัญญาที่เป็นเงินสด
- หมวด 2566

[ อ่าน.. ]
9). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
- หมวด แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2566

[ อ่าน.. ]
10). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566

[ อ่าน.. ]
11). ประกวดราคาซื้อระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
- หมวด e-Bidding 2566

[ อ่าน.. ]
12). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566

[ อ่าน.. ]
13). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566

[ อ่าน.. ]
14). รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566
- หมวด สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) 2566

[ อ่าน.. ]
15). ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2563
- หมวด หนังสือแจ้งเวียน 2563

[ อ่าน.. ]

[ ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด.. ]
  
  1). ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดควบคุมห้องเรียนและกระจายสัญญาณภาพอัจฉริยะ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2566

  [ อ่าน.. ]
  2). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบและติดตั้งเครื่องเย็นปรับอากาศพร้อมเครื่องมือตรวจสอบ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2566

  [ อ่าน.. ]
  3). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 150 KG ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2566

  [ อ่าน.. ]
  4). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติพร้อมหุ่นยนต์แขนกลรองรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2566

  [ อ่าน.. ]
  5). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อชุดสำรวจระยะทางสิ่งก่อสร้างแบบไม่ทำลายเพื่อจำลองโครงสร้าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2566

  [ อ่าน.. ]
  6). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติงานเพื่อศึกษาหาระยะทางและรูปแบบเพื่อใช้สำหรับการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2566

  [ อ่าน.. ]
  7). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้พร้อมติดตั้งสระว่ายน้ำ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2565

  [ อ่าน.. ]
  8). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสนามหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2566

  [ อ่าน.. ]
  9). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2566

  [ อ่าน.. ]
  10). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและรางระบบน้ำคณะวิทยาการจัดการ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2565
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2565

  [ อ่าน.. ]
  11). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาต่างประเทศ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2565

  [ อ่าน.. ]
  12). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อระบบภาษาอังกฤษออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2565

  [ อ่าน.. ]
  13).

  tubidy If you like to hear some music and enjoy the music video, this is the place for you. tubidy Do you want to make a music library or a play
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2565

  [ อ่าน.. ]
  14). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการอนดิจิทัล ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2565

  [ อ่าน.. ]
  15). ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ผลผู้ชนะ 2565

  [ อ่าน.. ]
[ ผลผู้ชนะทั้งหมด ทั้งหมด ]
  
  1). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2566

  [ อ่าน.. ]
  2). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2566

  [ อ่าน.. ]
  3). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2566

  [ อ่าน.. ]
  4). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์วอลเลย์บอลชายหาด ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2565

  [ อ่าน.. ]
  5).

  tubidy If you like to hear some music and enjoy the music video, this is the place for you. tubidy Do you want to make a music library or a play
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2565

  [ อ่าน.. ]
  6). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์เหล็ก ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2565

  [ อ่าน.. ]
  7). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาต่างประเทศ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2565

  [ อ่าน.. ]
  8). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดระบบสารสนเทศสำหรับห้องประชุม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2565

  [ อ่าน.. ]
  9). ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนยุคดิจิตอลสู่การเรียนการสอนแห่งอนาคต ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2565

  [ อ่าน.. ]
  10). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนอเนกประสงค์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2565

  [ อ่าน.. ]
  11). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2565

  [ อ่าน.. ]
  12). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางเคมี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2564

  [ อ่าน.. ]
  13). ยกเลิก การจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2564

  [ อ่าน.. ]
  14). ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการการลำเลียงสินค้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2564

  [ อ่าน.. ]
  15). ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี(e-bidding)
  - หมวด ยกเลิกประกาศ 2564

  [ อ่าน.. ]
[ ข่าวยกเลิกประกาศ ทั้งหมด ]